معرفی استاد:
خانم دکتر موسوی هوایی
دکتری فقه و حقوق اسلامی(فقه خانواده و تربیت)
و
مدرس دوره های همسرداری
فرزندپروری
تربیت جنسی
تربیت دینی کودک و نوجوان