رزومه ملیحه روشن

-دارای مدرک تربیت مربی از موسسه راه روشن.

-دارای مدرک دوره تربیت مربی برپا مقدماتی و تکمیلی با رتبه اول از موسسه مهد طوبی

-دارای مدرک تربیت مربی حرفه ای از موسسه همنوا(مدرسه سیمرغ)

-دارای مدرک دوره تفسیر نقاشی از مجموعه درمان

-دارای مدرک ارزیاب حرکتی از پژوهشگاه تربیت بدنی

-دارای مدرک بین المللی طراحی بازی حرکتی از کانون بازی و ورزش

-گذراندن بیش از ۳۰۰ ساعت کارورزی نزد استاد مهدوی به صورت تخصصی برای کودکان ۲ تا ۳ سال

-گذراندن بیش از ۸۰ ساعت کارورزی در موسسه راه روشن نزد اساتید این موسسه در سنین مختلف

-گذراندن نشست های متعدد رشد حرفه ای در مدرسه سیمرغ و کودکت