🔵 کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

🔵عضو انجمن کودک و رسانه ایران 📺

🔵 علم آموز دانش روان کاوی

🔵 آموزش خصوصی پنج ساله درمانگری کودک، توسط پروفسور مسعود جان بزرگی

🔵 دارای مدرک آموزش خانواده از انجمن SFSCکشور انگلیس

🔵 دارای مدرک پیشرفته نوروفیدبک از مدرسه فارمد و حیطه های دیگر مباحث روان شناسی کودک ، خانواده و روانشناسی فردی