سوابق تحصیلی

 

🔸️کاردانی :دانشگاه علمی کاربردی، رشته تربیت مربی پیش دبستان با معدل ۱۷/۹۴

🔸️کارشناسی : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، رشته آموزش وپرورش ابتدایی با معدل ۱۶/۷۰

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

مهارت ها و دوره ها

 

🔹️مدیر موسس مهد های کودک (مقدماتی) ۶۰ساعت نظری ،۳۰ساعت عملی

🔹️مدیر موسس مهدهای کودک (تکمیلی)۸۴ساعت

 

🔹️مربی گری مسی پلی مقدماتی و بازی های حرکتی آوازی ۲۰ ساعت

 

🔹️مربی گری مسی پلی پیشرفته و بازی های حرکتی آوازی ۲۰ ساعت

 

🔹️مربی گری مهد و پیش دبستان ۲۰ساعت

 

🔹️مربی گری نقاشی کودکان ۳۲ساعت عملی

 

🔹️دوره های بازی های نمایشی و نمایش خلاق ۲۴ساعت

 

🔹️دوره قصه گویی خلاق ۱۲ ساعت

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

سوابق حرفه ای

 

🔸️۳سال مربی پیش از دبستان

🔸️مربی نقاشی خلاق

🔸️مربی سفال خلاق

🔸️مربی نمایش خلاق

🔸️مربی قصه گویی خلاق

🔸️مربی کارگاه های مادرکودک