تحصیلات:

کارشناسی روانشناسی بالینی
دانشگاه شاهد
کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی

روانشناس بالینی در مرکز مشاوره راه روشن
مسلط به اجرا، نمره گزاری و تفسیر تست های:
شخصیت نئو،mmpi
قصه عشق ،پرسشنامه طرحواره یانگ
نیازهای دکتر حسابی
باورهای منطقی و
غیر منطقی در ازدواج
اضطراب و…
کارشناسی
روانشناسی بالینی
دانشگاه شاهد
کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی

مدرس در:

کارگاه آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت
کارگاه آموزشی روابط والدین و فرزندان
آموزش شیوه های فرزند پروری
آموزش مهارتهای ارتباطی والدین و فرزندان
آموزش کارکردهای خانواده سالم
آموزش پیشگیری از خشونت های خانگی با تکیه بر روابط همسران
تحلیل روابط دختران و پسران با تکیه برعلل گرایش به جنس مخالف
آموزش مهارتهای زندگی
آموزش خلاقیت
آموزش مهارتهای ارتباط موثر
آموزش مهارتهای ارتباطی زوجین
آموزش مهارتهای ارتباطی همسران و….
در حال حاضر روانشناس بالینی مرکز مشاوره کانون راه روشن