زهراسادات هوایی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

افتخارات:

حافظ کل قرآن کریم

سابقه کاری:

۶ سال تدریس حفظ و تفسیر قرآن
مدیر بخش قرآنی موسسه راه روشن