تحصیلات:

 

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

مدارک معتبر:

 

پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران
دوره کارورزی تحت نظارت پرفسور رسول روشن
دوره CBT پیشرفته
دوره طرحواره درمانی
دوره خانواده درمانی

تجربه ها:

دوره تربیت مربی مهارتهای قبل، حین و بعد از ازدواج
کارگاه آموزشی مدیریت استرس
کارگاه آموزشی رفتاردرمانی دیالکتیک
کارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی
مشاوره فردی
مشاوره خانواده
رواندرمانی و مشاوره
درمان اختالالت روانشناختی
اختالالت طبقه وسواس، افسردگی و اختالالت اضطرابی )فوبی خاص، اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، آگورافوبیا،
پانیک یا وحشتزدگی، اضطراب جدایی، اضطراب امتحان، …(
سابقه : مشاوره و رواندرمانی و برگزاری کارگاه های متعدد در سرای محله ابوذر
مشاوره و رواندرمانی در مرکز مشاوره راه روشن
مشاوره و رواندرمانی در مرکز مشاورین همراه ودر سال ۹۸ نماینده مشاورین منتخب شدم
برگزاری جلسات آموزش خانواده در مدارس