معرفی استاد:

 

* رئیس کمیته توسعه فعالیت بدنی و ورزش کودکان شمیرانات

 

* مربی بازی و ورزش کودکان

( مهدکودک و مرکز خلاقیت  و باشگاه تخصصی کودک)

 

* طراح بازیهای حرکتی کودکان

 

*مدرک بین المللی دوره اول و پنجم طراحی بازیهای حرکتی کودکان

 

* ارزیاب رشد حرکتی کودکان

 

* برگزار کننده کارگاهها و دوره مربیگری بازی و ورزش کودک

 

* برگزاری جشنواره و فستیوالهای والد و کودک